มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

องค์การนักศึกษา มร.ชม. ขานรับนโยบาย สกอ. คุมเข้ม “รับน้องเชิงสร้างสรรค์” 2561

14 มิถุนายน 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

องค์การนักศึกษา มร.ชม. ขานรับนโยบาย สกอ. คุมเข้ม “รับน้องเชิงสร้างสรรค์” 2561
             องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ตัวแทนผู้นำนักศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่ สร้างพลังความสามัคคีจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์

             นายจตุรเทพ สวัสดิ์นที นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดนโยบายแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการดำเนินกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมประชุมเชียร์ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์เน้นความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย รักษาไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม ก่อให้เกิดความอบอุ่นและประทับใจ ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดให้มีการอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการบริหารองค์กรนักศึกษาทุกระดับ เพื่อปลูกจิตสำนึกความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ ความรักในสถาบัน พร้อมทั้งชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาด้านต่างๆ ให้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

             องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดให้ทุกสาขาวิชาจำนวนทั้งสิ้น 65 สาขาวิชา นำเสนอแผนกิจกรรมการรับน้องใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2561 ต่อองค์การนักศึกษาเพื่อตรวจสอบลักษณะการจัดกิจกรรมในเบื้องต้น นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ตัวแทนจากสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะ / วิทยาลัย ร่วมตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกวันวันละ 3 ครั้ง เพื่อสอดส่องดูแลและป้องกันกิจกรรมอันไม่พึงประสงค์ ซึ่งได้มีการกำชับเน้นย้ำรุ่นพี่ในเรื่องการเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้อง แต่งกายชุดนักศึกษาเรียบร้อยถูกระเบียบ ใช้ถ้อยคำสุภาพ เน้นกิจกรรมสันทนาการ การทำความรู้จัก ซึ่งกันและกัน การสร้างความรักความสามัคคีระหว่างเพื่อนกับเพื่อน พี่กับน้อง การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน และการชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ร่วมถึงกิจกรรมพี่สอนน้องร้องเพลงเทิดศรัทธามหาวิทยาลัยและบูมมหาวิทยาลัย กรณีมีสาขาวิชาใดฝ่าฝืนข้อกำหนดตามประกาศจะได้มีการตักเตือน แจ้งโทษ และระงับการดำเนินกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร

             นายกองค์การนักศึกษากล่าวเพิ่มเติมถึงน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 ว่า เมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยการเรียนนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะผลสำเร็จทางการเรียนจะเป็นหนทางสู่การประกอบอาชีพและการทำงานในอนาคต ขณะเดียวกันการทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะจะทำให้น้อง ๆ มีทักษะชีวิต พร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทั้งการเรียนการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากมีข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมสำหรับนักศึกษา สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885692 หรือติดตามข่าวสารสำหรับเพื่อนนักศึกษาได้ทางเฟสบุ๊ค : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.facebook.com/CMRUSU


ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ขอขอบคุณภาพจาก : เฟสบุ๊ค : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.facebook.com/CMRUSU

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6070881 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558