มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักทะเบียนและประมวลผล เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ป.ตรี ปี61

13 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักทะเบียนและประมวลผล เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ป.ตรี ปี61ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิชาการศึกษาจากทุกคณะ เข้าร่วมกว่่า 100คน เมื่อวันที่13มิถุนายน2561ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ในการนี้ ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่ิอง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายเรื่ิองระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา โดย ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคุณยุพิน ธิยานันท์ หัวหน้างานบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2561จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา รับทราบเทคนิค ทักษะในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาด้านการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นจุดเริ่มต้นในการระดมความคิดเห็นเพื่อมุ่งเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษามีเทคนิค วิธีการ ในการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพและติดตามผลอย่างเหมาะสมซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้นักศึกษาใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นและลดความเสี่ยงในการประสบปัญหาทั้งเรื่องชีวิตและเรื่องการเรียน

 ภาพ/ข่าว:นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5627108 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558