มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

13 มิถุนายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

                    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรเข้าร่วมการประชุม โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้า การประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ รอบบ่าย การประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

                    ทั้งนี้ในการประชุมได้อัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ มาแสดงให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั่งได้จัดพิธีพิธีมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่อาจารย์และบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา และการมอบของที่ระลึกต้อนรับพนักงานใหม่ และเข้าสู่การประชุมโดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้ 1.ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ประกอบด้วย การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 2.การรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561 3.การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 4.การจัดการศึกษาพื้นที่ศูนย์แม่ริม ทั้งในด้านการบริการด้านการขนส่งและการเดินทาง การบริการหอพัก การจัดการเรียนการสอน การบริการร้านค้าและสวัสดิการ 5.ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 6.การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 และ 7.กิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยในห้วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้จะได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดี กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และการประกวดโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินการเพื่อท้องถิ่น ซึ่งจะได้แจ้งกำหนดการให้ทราบในลำดับต่อไป

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5631801 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558