มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน

8 มิถุนายน 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan  Normal  University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัตร และกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan  Normal  University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

            

ทั้งนี้ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan  Normal  University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ได้เดินทางมาศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ณ วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 – 7 มิถุนายน 2561 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ  ได้ทำการจัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งในด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการดูแลด้านสวัสดิการและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน จนสำเร็จการศึกษาลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาและเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวความรู้สึกต่อการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกด้วย    


 ภาพ - ข่าว นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5730792 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558