มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอนิทรรศการวิชาการ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” เชิญชวนผู้สนใจร่วมชม ถึงวันที่ 10 มิ.ย. นี้

8 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอนิทรรศการวิชาการ

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค เชิญชวนผู้สนใจร่วมชม ถึงวันที่ 10 มิ.ย. นี้

 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ เนื่องในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาคระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2561  เวลา 9.00–19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ (CMECC) จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรมซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้มีภาควิชาต่างๆ ร่วมงานดังนี้ วันที่ 4-5 มิถุนายน ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี และชีววิทยา วันที่ 6-7 มิถุนายน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขศาสตร์  วันที่ 8-10 มิถุนายน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมนอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมจัดนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานได้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2561 นี้

 
ภาพ – ข้อมูล : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732248 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558