มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏกำแพงเพชร เยือนเวียงพิงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการนักศึกษา

6 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏกำแพงเพชรผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและกลุ่มผู้นำนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    นำโดย ผศ.ชัชชัย  พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายเลเกีย เขียวดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักสุขศึกษา และนักวิชาการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง    ชั้น3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ทั้งนี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาทั้งในแง่การบริหารจัดการ  และการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกิจการพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5730785 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558