มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านประสบการณ์ทำงาน

6 มิถุนายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านประสบการณ์ทำงาน
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความมือกับ Mr.Rajat Chatterjee ผู้จัดการโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร บุคลากรของโรงแรม ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้อง Excursion ชั้น 3 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
                    การลงนามข้อตกลงความมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ เป็นการมุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านประสบการณ์ทำงาน โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริง กับผู้เชี่ยวชาญของโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ในการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5730789 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558