มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือภาคธุรกิจขับเคลื่อนระบบการศึกษา สร้าง Smart University

1 มิถุนายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือภาคธุรกิจขับเคลื่อนระบบการศึกษา สร้าง Smart University 
                    เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนายวิชัย ทองแตง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผนพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างครบวงจร การวางแผนและพัฒนาโรงแรมและศูนย์ประชุมวิชาการ การจัดการและการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เรื่องการค้าปลีกและส่ง การส่งเสริมเกษตรแนวใหม่ Smart Farm รวมทั้งการปลูกพืชเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนารายได้เกษตรกร และการพัฒนาด้านการเรียนรู้และการประหยัดพลังงาน โดยมีคณะผู้บริหาร กรรมการ ผู้แทน และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                    ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มร.ชม. เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกับภาคธุรกิจ วางแผน พัฒนา และจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมระบบการขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่สอดรับกับนโยบายการส่งเสริมการศึกษาของการปฏิรูปของรัฐบาลในปัจจุบัน และให้ทันต่อการปรับตัวเป็นโมเดลไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงการเข้าสู่การเป็น Smart University และสังคม Smart City ซึ่งคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยลำดับ

                    ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม กรรมการและผู้แทนจากบริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลขอบเขตความร่วมมือ อาทิ การพัฒนาด้านการเรียนรู้และการประหยัดพลังงาน Solar roof top รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University การเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีขีดความสามารถ ทักษะในการประกอบอาชีพด้วยตนเอง รวมถึงการร่วมประกอบการโดยอาศัยเทคโนโลยี และการส่งเสริมการทำเกษตรแนวใหม่เพื่อพัฒนารายได้ให้แก่เกษตรกรในลักษณะการทำเกษตรเชิงนวัตกรรม เป็นต้น

                    สำหรับการดำเนินการขอบเขตความร่วมมือในแต่ละด้านนั้นจะได้มีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก ประเมินผล ประชุมวางแผนระหว่างทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพสูงสุดและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์เป็นสำคัญต่อไป

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ , วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5730786 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558