มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

30 พฤษภาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน ทั้งในระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา  ทุกชั้นปี เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  และในวันเดียวกันนั้น ยังได้จัดให้มีการประชุมย่อยระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ทุกชั้นปี เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบของโรงเรียน พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ตลอดจนชี้แจงข้อมูลนโยบายการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี ให้แก่ผู้ปกครอง

 

ภาพ – ข้อมูล : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6070878 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558