มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บันทึกความดี จิตอาสา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาบารมีพระธาตุดอยสุเทพ

30 พฤษภาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

บันทึกความดี จิตอาสา ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาบารมีพระธาตุดอยสุเทพ

 


          เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา  นำนักศึกษาจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะบนถนนศรีวิชัย ตั้งแต่จุดวัดผาลาดถึงจุดชมวิวรวมระยะทาง 2 กิโลเมตร ในประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาบารมีพระธาตุดอยสุเทพ โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่สมัครเป็นจิตอาสาร่วมทำความดี  จำนวน 150 คน 

 
ภาพ - ข้อมูล : นายสยมภู อะโน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6070878 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558