มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

25 พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

                    นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานและบุคลากร งานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้การต้องรับคณะศึกษาดูงานจาก งานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งตามที่งานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน การบริหารการจัดการที่เป็นระบบ โดยได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหาร การจัดการ และ การบริการของงานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ในการบริหาร การจัดการ และการบริการ มาศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานต่อไป

ข่าว / ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6070870 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558