มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม KM day 2018

25 พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม KM day 2018

                    ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม KM day 2018 ณ ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภคม 2561 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรม KM day 2018 เป็นเวทีกิจกรรมการจัดการความรู้ขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักหอสมุด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรและผู้ที่สนใจ และส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน ทั้งผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยมีคุณพันธ์ศักดิ์ พรมอินถา หรือโค้ชต้อม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง "การบริการเชิงรุกในยุค 4.0"

ข่าว / ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6070876 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558