มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ชม. ต้อนรับพี่น้องราชภัฏภาคเหนือ เยือนเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน กทบ. (Model 4+4)

18 พฤษภาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ชม. ต้อนรับพี่น้องราชภัฏภาคเหนือ 

เยือนเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน กทบ. (Model 4+4)ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์  นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับ  คณะผู้บริหารและอาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  8 แห่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสมาเยือนเพื่อเข้าร่วมการร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน  "รูปแบบการดำเนินงาน กทบ. (กองทุนหมู่บ้าน) (Model 4+4)"  เป็นการประชุมเพื่อดำเนินโครงการ ภายใต้ความร่วมมือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจำนวน 38 แห่ง  และ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สมบ.) ในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านในภาคเหนือเกิดประโยชน์สูงสุด ในการยกระดับความเป็นอยู่และอาชีพของสมาชิกกองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ภาคเหนือ)

 ภาพ – ข้อมูลข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียง: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 
รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6070881 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558