มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ลงพื้นที่ จ.ชียงใหม่

16 พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ลงพื้นที่ภาคเหนือ ศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                    เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน พร้อมด้วย พลตรีฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ 3 คณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และแขกผู้มีเกียรติ

                    ในการนี้ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ โดยนักวิชาการ เกษตรกร ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช ประธานโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ (ป่าแลกน้ำ) อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ 7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายพงษ์พันธ์ นันทขว้าง ศูนย์การเรียนรู้การทำการเกษตรแบบธรรมชาติ (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และนางทองดี โพธิยอง ประธานศูนย์เรียนรู้สานสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

                    ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ 7 , ศูนย์เครือข่ายปรัชญาชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สวนครูประทุม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 41 กองทัพอากาศ

                    สำหรับการประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ และลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นกิจกรรมในโครงการศึกษาดูงานกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา และคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนได้เกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นภาพรวมเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานและใช้ประโยชน์สำหรับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาต่อไป

ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพวันที่ 15 พ.ค. 61 >> Click

ประมวลภาพวันที่ 16 พ.ค. 61 >> Click

วีดีโอศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732257 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558