มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

15 พฤษภาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ประจำปีการศึกษา 2561ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแจ้งรายละเอียดการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 180 คน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.edu.cmru.ac.th หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข  053-885-500   

ข้อมูล: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  

สนใจสมัครดูรายละเอียดที่นี่ >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715928 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558