มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มรภ.ชม.

9 พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายและกล่าวเปิดศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ.มรภ.ชม.) โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองผู้กำกับตรวจตระเวนชายแดนที่ 33 คณะผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติ ตัวแทนบุคลากรในสังกัดโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 31 โรงเรียน และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมงาน ณ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

                    ภายในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ร่วมสนองโครงการพระราชดำริฯ ได้แก่ เทศบาลตำบลริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ , เทศบาลตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ , องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง และโรงเรียนป่าแป๋วิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ การแสดงนิทรรศการ ผลงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ให้แก่โรงเรียนโรงเรียนที่ร่วมสนองงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางในการเป็นฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                    สำหรับศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับพระราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเพื่อให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์และศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร อีกทั้งเป็นการขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนและปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติต่อไป

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5627082 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558