มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นองค์กรแบบอย่างที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย100%

6 พฤษภาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

เป็นองค์กรแบบอย่างที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย100%


ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่2 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลัง สร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน ในฐานะเป็นองค์กรแบบอย่างที่มีบุคลากร สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100% และมีอุบัติเหตุลดลง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพียงแห่งเดียวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือก โดยมีสถาบันการศึกษา จำนวน 2 แห่งที่ได้รับมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้ร่วมพิธีรับมอบโล่  ประกาศเกียรติ ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซ่า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561ภาพ: นายสยมภู อะโน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และ นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน

      นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5627082 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558