มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561

3 พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561

                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                    ทั้งนี้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561 ได้จัดให้มีการมอบสัมฤทธิบัตรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการได้รับเงินประจำตำแหน่งจำนวน 3 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมันต์ สะสอง อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรา เครือคำอ้าย อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ คำปัน อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ การแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลสุข บุณยเนตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ ทีมนักประดิษฐ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับรางวัลของทีมนักวิจัยในการนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน "46th International Exhibition of Invention Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 เมษายน 2561 และการแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวอาทิตยา หยกรัตนเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "The Ways to Happiness" จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 22 คนจากมหาวิทยาลัย 14 แห่ง จัดขึ้นโดยศูนย์ภาษาเกาหลีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีอาจารย์อจลา เดชะพิชญภักดี เป็นอาจารย์ ผู้ฝึกซ้อมการประกวดให้นักศึกษาและผู้ประสานรายละเอียดในการเข้าประกวดดังกล่าว

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5627082 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558