มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดงานวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 94 ปี แห่งความภาคภูมิใจ

2 พฤษภาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดงานวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย

94 ปี แห่งความภาคภูมิใจเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.39 น. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (อดีตอธิการบดี มร.ชม.) คณะผู้บริหาร ข้าราชการบำนาญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 95 รูป เนื่องในโอกาส ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเมตตาจาก พระราชวิสุทธิญาณ  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และรับบิณฑบาต ณ ลานกิจกรรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

จากนั้นได้มีพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย พิธีสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน พิธีสืบชะตาหลวง พิธีมอบรางวัลพระพิฆเนศวรและรางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 สำหรับในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ดังนี้ รางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านบริหาร ได้แก่ อาจารย์อำนาจ  โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และนางกนกวรรณ  พวงลังกา หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสายวิชาการ ได้แก่ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  โชติกเดชาณรงค์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  รางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสายสนับสนุน ได้แก่   นายอนุพงศ์  บัวเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และนางสาวสรัญญา  สิทธิชัย นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาการจัดการ รางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่นสายวิชาการ ได้แก่ ผศ.อภิญญา มนูญศิลป์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ , ดร.นิตยา  สงวนงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , รศ.ดร.วิไลพร  ลักษมีวาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ผศ.จิราวรรณ บุญมี คณะวิทยาการจัดการ , ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน , อาจารย์จิตติคุณ นิยมศิริ วิทยาลัยนานาชาติ , นางสาวกรรณรัชต์ ไผ่เฟื้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่นสายสนับสนุน ได้แก่ นายสมเด็จ ภิมายกุล คณะครุศาสตร์ ,  นางสาวณัฐชา วงศ์ษารภี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นายพิชิต พรมเสนใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , นางสาวจารุณี อินต๊ะสอน  คณะวิทยาการจัดการ , นายอนุชิต นัดดาศรี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน , นางสาวภัทรพร  สุวรรณพูล วิทยาลัยนานาชาติ , นางศิริพร ประณต บัณฑิตวิทยาลัย , นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี , นายโสภณ พรมจิตต์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด สำนักทะเบียนและประมวลผล และรางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้แก่  ผศ.พูลสุข  บุณยเนตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน

จากนั้นได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเคลื่อนขบวนจากลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เพื่อประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระมหาเจดีย์ ณ ลานองค์พระมหาเจดีย์ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2467 เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม ประจำมณฑลพายัพ จนมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นับเป็นปีที่ 94 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามพันธกิจ  ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับปรัชญาที่ว่า “การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น”  สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงให้ความสนพระทัยต่อการศึกษาทุกระดับ       

 
ข่าว: นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ   นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

       นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์       นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

       นางสาววัชราวรรณ กันทา    นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

       และนักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์ 

CMRU PHOTO ACTIVITIES

ภาพโดย พัชริดา เขียวขุนเนิน >> พิธีเช้า >> พิธีบ่าย

ภาพโดย วัชระ ไทยบัณฑิตย์ >> อัลบั้ม 1 >> มุมสูง

ภาพโดย นักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์  >> อัลบั้ม 1 >> อัลบั้ม 2 >> อัลบั้ม 3


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5627082 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558