มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งขยายเวลารับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน

27 เมษายน 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งขยายเวลารับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน เท่านั้น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กมลณัฏฐ์  พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาอนุมัติให้เปิดรับเข้าศึกษาต่อ   ปีการศึกษา  2561  ในระดับบัณฑิตศึกษา  ทั้งหมด  6 หลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท 5 หลักสูตร”

“ระดับปริญญาเอกคือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน สำหรับระดับปริญญาโท ได้แก่ 1) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รับ 2 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาภาษาไทย และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รับ 2 สาขาวิชาเช่นกัน คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน และ  4) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ค่ะ”

“เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  พิจารณาเห็นว่าควรขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อ  โดยให้การดำเนินการต่าง ๆ แล้วเสร็จทันกำหนดเปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน  จึงขอแจ้งให้ท่านที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  http://www.graduate.cmru.ac.th หรือโทรศัพท์ 0-5388-5990 ค่ะ” คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวสรุป


ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านล่าง

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732244 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558