มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน “สืบสาน ป๋าเวณี น้องพี่การจัดการ”

 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน  “สืบสาน ป๋าเวณี น้องพี่การจัดการ”             

 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรการจัดการ(ภาคพิเศษ) ภาควิชาบริหารธุรกิจ   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดธุรกิจจำลอง                       ภายใต้ชื่องาน “สืบสาน ป๋าเวณี น้องพี่การจัดการ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณี สืบสานวัฒนธรรมล้านนา โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 450 บาท กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับประทานอาหารแบบขันโตก การแสดงฟ้อนล้านนา กาดหมั้ว  จับรางวัลหางบัตร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ หรือนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธนาฤทธิ์  ทิพจร หมายเลขโทรศัพท์ 088-138-0200 และ นางสาวชวนพิศ  คำชนะ หมายเลขโทรศัพท์ 081-3417934 หรือศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 053-885808

ข้อมูล: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715931 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558