มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดการแถลงข่าว เปิดตัวหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และบรรยายพิเศษเชียงใหม่กับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินของภาคเหนือ

 

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดการแถลงข่าว

เปิดตัวหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

และบรรยายพิเศษเชียงใหม่กับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินของภาคเหนือผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือที่มีศักยภาพทั้งด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจ ในอนาคตความต้องการบุคลากรในตลาดแรงงานธุรกิจการบินจะมีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับธุรกิจการบิน เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมและพัฒนาในระยะยาว  ดังนั้น เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของธุรกิจการบินซึ่งเป็นธุรกิจที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยนานาชาติ จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)  โดยจะเริ่มเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรฯ อย่างเป็นทางการ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “เชียงใหม่กับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินของภาคเหนือ” ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ "เชียงใหม่กับการเป็นศูนย์กลางการบินของภาคเหนือ" จึงขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

          สอบถามข้อมูลได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 053-885-555 ต่อ 9

(นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ประสานงาน)

ภาพ – ข้อมูล: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

วิทยาลัยนานาชาติ >> Click    

ข้อมูลหลักสูตร >> Click    


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715928 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558