มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เชิญร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง พิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้อาวุโส ประจำปี 2561 วันที่ 21 เมษายน นี้

 

มร.ชม. เชิญร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง

พิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้อาวุโส ประจำปี  2561 วันที่ 21 เมษายน นี้

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ พิธีทำบุญปีใหม่เมือง  และพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ จึงได้จัดพิธีทำบุญปีใหม่เมือง พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง และเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์และบุคลากรอาวุโสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอพรจากอาจารย์อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามควรแก่การสืบสานและจรรโลงรักษาไว้สืบไปโดยภายในงานยังจัดให้มีการแข่งขันลาบพื้นเมืองและส้มตำ การประกวดขบวนการแต่งกายชุดพื้นเมืองล้านนาจึงขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน แต่งกายชุดพื้นเมืองร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 07.30 น. พิธีขึ้นท้าวทั้ง 4

เวลา 07.30 น. พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

เวลา 08.00 น. พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ

เวลา 08.30 น. พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ณ ลานมณฑปพระพิฆเนศวร

เวลา 09.00 น. กิจกรรมพบปะศิษย์เก่า พิธีเปิดการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย   ราชภัฏเชียงใหม่และการเปิดหลักสูตร “ศาสตร์พระราชา” (กิจกรรมนี้ 09.00 – 12.00 น.) ณ ห้องประชุมเอื้องคำชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เวลา 09.30 น. พิธีทำบุญปีใหม่เมือง และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ บุคลากรที่ล่วงลับไปแล้ว ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 11.00 น. พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

เวลา 12.00 น. เสร็จพิธีช่วงเช้า รับประทานอาหารร่วมกัน บริเวณหลังศาลาพระพุทธจตุรทิศ

ภาคบ่าย กิจกรรมโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เวลา 13.30 น. ลงทะเบียนบริเวณสนามจตุราคาร

เวลา 14.00 น. การแข่งขันส้มตำ – ลาบพื้นเมือง

เวลา 15.00 น. ตั้งขบวนแห่ ณ บริเวณสำนักทะเบียนและประมวลผล ขบวนแห่ประกอบด้วย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ พร้อมกับนักศึกษา

เวลา 15.30 น. เคลื่อนขบวนเข้าสู่พิธี

เวลา 16.00 น. กิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานประเพณีสงกรานต์

-          ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา

-          มอบรางวัล ทีมชนะเลิศการแข่งขันส้มตำ ลาบพื้นเมือง

-          มอบรางวัลการประกวดขบวนแห่ที่มีการแต่งกายพื้นเมืองดีเด่น

-          พิธีกล่าวขอขมาและอวยพรปีใหม่

-          อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมสระเกล้าดำหัว อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส

เวลา 17.00 น. เสร็จพิธี

**หมายเหตุ แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715928 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558