มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จับมือส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ 39 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น

 

มร.ชม. จับมือส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ 39 หน่วยงาน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น 

          ผศ.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับหน่วยงานราชการ 39 หน่วยงาน และเป็นประธานในการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง              ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาและการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชาติพันธุ์ศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ผู้บริหารหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุม

          คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น เกิดขึ้นสืบเนื่องจากที่จังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ กับสถานศึกษาตามแต่ความต้องการของชุมชนร่วมกันจึงจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนและโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของผู้เรียนในชุมชนบนพื้นที่สูง ส่งเสริมให้ผู้เรียนในชุมชนสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและยังเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เสมอภาคและยุติธรรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นทั้งในด้านการศึกษา การท่องเที่ยวและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

 

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 
ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732255 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558