มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฎ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ครั้งนี้ มีการลงนาม ความร่วมมือกับเครือข่ายซึ่งได้แก่สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่,และมูลนิธิสืบสานล้านนา  โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เพื่อสร้างภาคีความร่วมมือด้านการศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมล้านนาโดยเฉพาะด้านภาษาและเอกสารโบราณล้านนา ภายในงานมีการสาธิตและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้การต้มใบลานการจัดการเอกสารโบราณด้วยระบบดิจิทัล และการเสวนาทางวิชาการเรื่อง  “อำนาจภาษาชื่อวัดวาเชียงใหม่” โดยวิทยากรพระครูอดุลสีลกิตย์ เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ, อาจารย์เจริญ มาลาโรจน์(มาลา คำจันทร์) นักเขียนรางวัลซีไรต์และรองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาวรรณกรรมล้านนา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ภาพ – ข้อมูล : นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

เรียบเรียง : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)

  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732255 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558