มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

 

บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาศาสตร์พระราชา

ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร  จักรวิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายภาคภูมิ ทะนุดี ผู้อำนวยการกองกลาง นางประไพ ปรีชา ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นายเกษตร ทาอินต๊ะ ผู้อำนวยการ  สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม นำคณะบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย กองนโยบายและแผน กองกลาง กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองอาคารสถานที่ และ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 69 คน ที่ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2561 ณ จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนยฺ์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก เรือโทศุภชัย  เกิดเจริญพร เป็นวิทยากร นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน นายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      ได้นำบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ร่วมกิจกรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ สำนักงานอธิการบดี ปลุกพลังวัยแห่งการทำงาน กิจกรรมระดมความคิดเห็นการเตรียมความพร้อมในการย้ายสำนักงานไปศูนย์แม่ริม เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมแหลมฉบัง โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  ด้วยบรรยากาศสนุกสนาน

 


ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715933 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558