มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมแต้มบุญ ที่ผ่านการ Pitching ในงาน STARTUP THAILAND LEAGUE 2018 ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีมแต้มบุญ ที่ผ่านการ Pitching ในงาน STARTUP THAILAND LEAGUE 2018 ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดส่งตัวแทนทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม CMRU BootCamp ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนทั้งหมด 3 ทีม ได้แก่ ทีมแต้มบุญ, ทีม App Maew และ ทีม K-Pop Concert ซึ่งสมาชิกของทั้ง 3 ทีม มีตัวแทนนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยที่แต่ละทีมจะต้องนำเสนอ ความเป็นไปได้ของการพัฒนาธุรกิจผ่าน Business Model Canvas สำหรับผลการแข่งขัน Pitching แนวทางการพัฒนาธุรกิจ Innovation Startup ในครั้งนี้ มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 75 ทีม จากทั้งหมด 150 ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

                    สำหรับทีมแต้มบุญ เป็นหนึ่งในทีมที่ผ่านการ Pitching และจะได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา application ต้นแบบ (Prototype) จำนวน 25,000 บาท และจะมีการนำเสนอผลงาน ในงาน Demo Day ต้นเดือนกรกฎาคม 2561 ณ Central Festival Chiang Mai ซึ่งนักศึกษาทีมนี้จะได้รับเงินรางวัลอีก 25,000 บาท ภายหลังจากการนำเสนอผลงาน สำหรับทีมแต้มบุญ มีสมาชิกในทีม ดังนี้ 1) นางสาวขวัญฤทัย ใจขาว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2) นางสาวสุดารัตน์ ปุ๊ดแค 3) นางสาวพรพิมล ตุ่นกุณา 4) นางสาวพรภิรัต กองมา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และ 5) นางสาวอุษา คำซาว สาขาวิชาการตลาด (ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น, อ.ดร.จินดาภา ศรีสำราญ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ผู้ให้ข้อมูล : อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715928 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558