มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey ณ University of Technology, Malaysia ประเทศมาเลเซีย

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey

ณ University of Technology, Malaysia ประเทศมาเลเซีย

 

เมื่อวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey  จำนวน 13 คน ที่ได้รับการคัดเลือกความสามารถด้านภาษาโดยใช้โปรแกรม Tell me more และผ่านการสัมภาษณ์  จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ เดินทางแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ University of Technology Malaysiaประเทศมาเลเซีย เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความสามารถในการปรับตัวกับการทำงานระดับอาเซียนและ ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และศิลปวัฒนธรรมร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Cross-cultural understanding) โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย อาทิ การตัดตุง การฟ้อนรำไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ


ภาพ – ข่าว : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6070871 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558