มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม จาก Duy Tan University ประเทศเวียดนาม

 

มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม จาก Duy Tan University ประเทศเวียดนาม

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมจาก Duy Tan University ประเทศเวียดนาม ณ ห้องประชุมเอื้องมอญไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมี อาจารย์ ดร.ปวีณา  โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์กริช  สอิ้งทอง ตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งให้ความรู้และให้คำแนะนำด้านการดำรงชีวิตในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการเริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมกับ Duy Tan University เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานบริการด้านการโรงแรม ตลอดจนเป็นการเปิดมุมมองและโลกทัศน์ให้นักศึกษาในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

ภาพ – ข่าว : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732253 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558