มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับน้องใหม่ รอบ1/2 บรรยากาศอบอุ่น พร้อมเผยสาขาวิชาที่เปิดรับเพิ่มเติมในรอบที่ 2 การรับแบบโควตา TCAS61 ยังสมัครได้ถึง 10 เมษายน นี้

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับน้องใหม่ รอบ1/2 บรรยากาศอบอุ่น

พร้อมเผยสาขาวิชาที่เปิดรับเพิ่มเติมในรอบที่ 2 การรับแบบโควตา TCAS61

ยังสมัครได้ถึง 10 เมษายน นี้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงานครั้งที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาน้องใหม่ จากสถานศึกษาต่างๆ เข้ารายงานตัว ในรอบนี้ จำนวน 527 คน  โดยมีรุ่นพี่  จากคณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาร่วมต้อนรับน้องใหม่ Freshy ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้สำหรับการรับสมัครนักศึกษาในรอบต่อไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถดำเนินการสมัครได้  โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบ 2  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 20 เมษายน 2561  (การพิจารณาคัดเลือกด้วยคะแนน GAT/PAT  V-NET และ N-NET หรือเกรดเฉลี่ยสะสม)  และ รับสมัครรอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม  -  วันที่ 5 มิถุนายน 2561 (การพิจารณาคัดเลือกด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมซึ่งจะรับเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชาที่มีจำนวนรับยังไม่เต็มจำนวนแผนรับเท่านั้น) โดยผู้สนใจสมัครผ่านทาง www.tcas.cmru.ac.th

      สำหรับการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 มีกำหนดประมวล การพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ผู้มีสิทธิ์บันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต http://reg.cmru.ac.th และยื่นเอกสารการรายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561

นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมีกำหนดพบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 และเริ่มต้นเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 885 979 หรือ 053 885 963  หรือ ดูรายละเอียดได้ที่  www.tcas.cmru.ac.th

 

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ: นายนภัสกร แก้ววันดี นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มร.ชม. #นักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์

       นายอภิวัฒน์ กิติวงค์  นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มร.ชม. #นักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์

       นายทีฑายุ กลิ่นบุญ  นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.                     

#นักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์

ข้อมูล: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ข้อมูลสาขาที่เปิดรับรอบ 2 >> Click    

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715931 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558