มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เชิญชวนแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑

27 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เชิญชวนแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี  ๒๕๖๑

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ พิธีทำบุญปีใหม่เมือง และพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เห็นความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ จึงได้จัดพิธีทำบุญปีใหม่เมือง พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง และเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้ได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์และบุคลากรอาวุโสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมถึงได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากอาจารย์อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามควรแก่การสืบสานและจรรโลงรักษาไว้สืบไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ภายในงานยังจัดให้มีการแข่งขันลาบพื้นเมืองและส้มตำ การประกวดขบวนการแต่งกายชุดพื้นเมืองล้านนา

จึงขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมแต่งกายในชุดพื้นเมืองล้านนา ในทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนเมษายน และขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยหน่วยงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งใบสมัคร ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๕ ๘๖๐
 


ข้อมูล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว น.ส.วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม+

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (๕ ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715933 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558