มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มุ่งเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

24 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม.

จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มุ่งเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษาครู (วิทยาศาสตร์) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูของนักศึกษาครู (วิทยาศาสตร์) มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเน้นกิจกรรมในด้านเนื้อหาวิชาการ การทำวิจัยในชั้นเรียน การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมนักศึกษาจะได้ออกแบบเขียนชุดกิจกรรมสะเต็ม เป็นการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับโรงเรียน สามารถเชื่อมโยงและแก้ไขปัญหาได้

โครงการครั้งนี้ จัดอบรมให้กับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สายวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จำนวนทั้งสิ้นกว่า 250 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาจากในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทำงานในอนาคต

 

ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม+

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715931 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558