มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships”

22 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships”


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณวิทิตาภรณ์ สังข์ประคอง Project and adminsistrative officer, Department of Education and Training สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดินทางมามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships” ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้ารับฟังรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร ณ ห้องเรียนศูนย์ภาษา 27047 ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งทุนดังกล่าว นับเป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ คัดเลือกจากความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง เปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา และเป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.internationaleducation.gov.au

ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6070878 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558