มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 63/2561 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

    ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง 1 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ไทคำ วิศวกรรม จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 13,170,000 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

    ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561


         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5627100 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558