มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดงาน JOB FAIR 2018

21 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน JOB FAIR 2018


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (JOB FAIR 2018) ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 930 คน ได้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติตนเพื่อเตรียมความพร้อมหลังจากสำเร็จการศึกษา ทั้งยังได้แนวคิดที่หลากหลายในการทำงานวิชาชีพทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสมัครงานกับผู้ประกอบการได้โดยตรง ซึ่งภายในงาน มีการออกบูทรับสมัครงานจากบริษัทชั้นนำ กว่า 20 แห่ง และยังได้รับเกียรติจาก คุณทัศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์  จากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ”เทคนิคมีบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน พร้อมกันนี้ นักศึกษายังได้รับคำแนะนำการใช้งานระบบ Smart Job Center จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กรมการจัดหางาน อีกด้วย
ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม+

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6070870 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558