มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "เติมรักให้อากาศ" ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เมืองเชียงใหม่

15 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "เติมรักให้อากาศ"

ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่เมืองเชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม“เติมรักให้อากาศ” ที่เทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานข่วงประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจจำนวนมาก

กิจกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการลด ป้องกัน และบรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงย่างเข้าฤดูแล้ง ซึ่งทุกปีจังหวัดเชียงใหม่จะประสบปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประกาศให้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นวาระสำคัญของจังหวัดด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มุ่งดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองในเขตเมือง ด้วยมาตรการ 3 ด้าน คือ “งดการเผาในที่โล่ง งดใช้รถยนต์ควันดำ และควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง” โดยจัดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน การสาธิตการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อลดการเผากิ่งไม้ ใบไม้ รวมถึงสาธิตการตรวจสอบรถยนต์ควันดำ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหมั่นบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินระดับมาตรฐาน ตลอดจนมีกิจกรรมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อฉีดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่บรรยากาศในพื้นที่อีกด้วย


ภาพ - ข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715928 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558