มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 14 ก.พ. นี้ ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

11 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

14 ก.พ. นี้ ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปิดเผยว่า ด้วยในปีพุทธศักราช 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว มีความสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือความเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยการบูรณาการหลักของความมีเหตุผล ความพอประมาณและภูมิคุ้มกันเป็นเกราะป้องกันตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์สูงสุดของการใช้ความรู้ในศาสตร์พระราชา ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นขยายความคิดตามแนวพระราชดำริต่างๆสู่ประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน จึงได้จัด โครงการเสวนาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับแรงบันดาลใจเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการนำศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ สร้างคุณค่าให้ตนเองให้ชุมชน ให้สังคมและประเทศชาติอีกครั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิกับคณาจารย์ บุคลากรนักศึกษาศิษย์เก่าและประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์ประสานงานโครงการ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทย คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมการเสวนา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส  สุวรรณ   ประธานกรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศาสตร์พระราชาเป็นผู้ดำเนินรายการ

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการเสวนาในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”  ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์  053 885 996


ภาพ : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5631801 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558