มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด

ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560


นายมนตรี ศิริจันทร์ชื่น ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการรายงานแผนการดำเนินการรายงานการสอบบัญชีการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนการชี้แจงการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด การพิจารณากำหนดวงเงินการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการชี้แจงข้อมูลตลอดจนนโยบายต่างๆ   โดยมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง 

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5631801 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558