มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ทีมนักเต้น รั้วสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยือนถิ่นนครนายก ร่วมกิจกรรม To Be Number One Teen Dancercise camp 2018

3 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ทีมนักเต้น รั้วสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทัวร์ จ.นครนายก

ร่วมกิจกรรม To Be Number One Teen  Dancercise camp 2018ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า   ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคเหนือ  ในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ  ในรายการ To Be Number One Teen  Dancercise Thailand Championship 2018  เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ และพัฒนาทักษะด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจแก่เยาวชน กรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการ To Be Number One  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จึงจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ To Be Number One Teen  Dancercise camp 2018 เพื่อให้ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมกิจกรรม  To Be Number One Teen  Dancercise camp 2018 เมื่อวันที่ 10 - 12 ม.ค.2561 ณ  วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 
ภาพ – ข้อมูล: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732253 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558