มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาชีพทางการบัญชี

1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.

จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาชีพทางการบัญชีผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาชีพทางการบัญชี หลักสูตร " กระบวนการพัฒนาผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตามเงื่อนไขที่สอดคล้องกันระหว่าง TQF กับ IES ที่ส่งผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชีเพื่ออาจารย์ผู้สอนบัญชีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนา การปฏิบัติงานและการเรียนการสอนด้านการบัญชีทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ,ดร.พันธนันท์ เพชรเชิดชู และ ผศ. เสาวณี ใจรักษ์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้   โดยมีอาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม 42 คน โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

 ภาพ– ข้อมูล : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732252 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558