มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมนักศึกษานานาชาติจาก ม.ราชภัฏลำปาง และ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ทัศนศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม รอบเมืองเชียงใหม่

19 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมนักศึกษานานาชาติจาก ม.ราชภัฏลำปาง และ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

ทัศนศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม รอบเมืองเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา "ช้างเผือกเกมส์" ต้อนรับคณะนักศึกษานานาชาติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 "ช้างเผือกเกมส์" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 - 20 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งในวันนี้ นักศึกษานานาชาติทั้ง 2 สถาบัน ได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โดย นั่งรถรางชมนิเวศประวัติศาสตร์รอบเมืองเก่า 4 แจ่ง 5 ประตูเมือง พร้อมเยี่ยมชมวัดป่าเป้า วัดเชียงมั่น และวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รวมถึงกิจกรรมเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวชุมชนหมื่นสาร และชุมชนช่างเครื่องเขิน ณ วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

 

 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715930 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558