มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๓ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ประจำห้องเรียน ณ พื้นที่เวียงบัว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

3 พฤศจิกายน 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๓ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ประจำห้องเรียน ณ พื้นที่เวียงบัว โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

              ๑. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เท่ากับ ๗TH GENERATION INTEL CORE I๕-๗๔๐๐ PROCESSOR

              ๒. ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานเท่ากับ ๓.๕ GHz

              ๓. ชนิดหน่วยความจำหลัก (RAM) เท่ากับ DDR๔-๒๑๓๓MHz

              ๔. ขนาดหน่วยความจำหลัก (RAM) เท่ากับ ๑๖GB

              ๕. ความจุหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) เท่ากับ ๑๒๘GB SSD+TB SATA HDD

              ๖. การ์ดจอเท่ากับ NVIDIA GEFORCE GTX ๑๐๖๐ WITH GB

              ๗. จอภาพมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง ขนาดจอภาพ เท่ากับ ๑๘.๕ นิ้ว

              ๘. ขนาดของตัวเคส กว้างไม่เกิน ๗ นี้ว สูงระหว่าง ๑๔.๒ - ๑๖.๒ นิ้ว ยาวไม่เกิน ๑๕.๕ นิ้ว

              ๙. ตัวเคสมีปุ่มเปิดใช้งานด้านหน้าสูงจากขอบล่างอยู่ระหว่าง ๓-๕ นิ้ว

             ๑๐. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเปลี่ยนสาย vga จำนวน ๒ เส้น

[เลขที่อ้างอิง ๖๐๑๑๑๕๐๐๐๐๐๒๔ เสนอราคาในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐เวลาเสนอราคา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]

                    ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๓ ในวันและเวลาราชการ

                    หากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารการซื้อดังกล่าว ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และ นำรายละเอียดของพัสดุ คำแนะนำพร้อมคำบรรยายประกอบ ซึ่งตรงตามประกาศดังกล่าวลงในระบบ ข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e - Catalog) ของกรมบัญชีกลาง ก่อนวันเสนอราคาในการซื้อด้วย วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 

                ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732246 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558