มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2561 ยื่นเอกสาร 25 - 26 พ.ย.2560 นี้

1 พฤศจิกายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2561

ยื่นเอกสาร 25 - 26 พ.ย.2560  นี้                 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา แจ้งประกาศให้นักศึกษาชาย ที่เกิดปีพุทธศักราช 2540 หรือไม่เคยยื่นเอกสารกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มาก่อน ที่มีสภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ยื่นหลักฐานในการ ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2561 โดยนำหลักฐานได้แก่ สำเนาใบ สด.9 จำนวน 2 ฉบับ สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.35 จำนวน 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  จำนวน 2 ฉบับ  (ถ้ามี) ใบแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร สด. 10 จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี) ใบรับรอง การตรวจเลือกฯ สด.43 กรณีเคยผ่อนผันกับสถานศึกษาอื่นมาแล้ว จำนวน 2 ฉบับ โดยยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 - 26 พ.ย.2560 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ – ข้อมูล: นายสยมภู อะโน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5774246 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558