มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการฝึกซ้อมบัณฑิต (อาจารย์ต้นแบบ) ประจำปี 2560

31 ตุลาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

คณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41

จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการฝึกซ้อมบัณฑิต (อาจารย์ต้นแบบ) ประจำปี 2560


 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต รุ่นที่ 41 เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 โดยมีอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมบัณฑิตทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงาน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการเป็นอาจารย์ต้นแบบฝึกซ้อมบัณฑิต รุ่นที่ 41 ให้แก่อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและนำบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ให้ถูกต้องตามแบบ อย่างพร้อมเพรียง และสวยงาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และอาจารย์กรเพชร เพชรรุ่ง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อปฏิบัติของบัณฑิตที่คณะกรรมการฝึกซ้อมควรทราบ และฝึกซ้อมกระบวนการการรับปริญญาบัตรตามรูปแบบที่กำหนด ให้กับอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ในการเป็นอาจารย์ต้นแบบเพื่อฝึกซ้อมให้กับบัณฑิตต่อไป

 


 

ภาพ / ข่าว : วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732249 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558