มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ เตรียมความพร้อมด้านการจราจรพิธีบัณฑิตานุสรณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4 พ.ย. นี้

 

กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่

เตรียมความพร้อมด้านการจราจรพิธีบัณฑิตานุสรณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4 พ.ย. นี้


นายคนึง   กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ แจ้งว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และกำหนดจัดงานบัณฑิตานุสรณ์  ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น.เป็นต้นไป ความทราบแล้วนั้น

          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานฝึกซ้อมฯ และงานบัณฑิตานุสรณ์ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และสะดวกในการนำรถเข้า-ออก และจอดในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จึงขอแจ้งพื้นที่จัดงาน พื้นที่จอดรถและระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ให้กับท่านทราบ และประชาสัมพันธ์ ดังนี้  

 

          พื้นที่จัดงานบัณฑิตานุสรณ์ และพื้นที่จอดรถยนต์, รถจักรยานยนต์ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑.    พื้นที่จัดงานบัณฑิตานุสรณ์ บริเวณลานกิจกรรม ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ และพื้นที่ถ่ายรูปหมู่บัณฑิต บริเวณศาลาร่มโพธิ์

๒.    พื้นที่จอดรถยนต์สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิษย์เก่าดีเด่น และแขกผู้มีเกียรติ บริเวณด้านหน้าอาคารเทพรัตน์ฯ, หลังโรงยิมเนเซียม, ถนนด้านข้างศาลาร่มโพธิ์ถึงหน้าอาคารศิลปะ, ถนนหน้าอาคารดนตรี, ถนนหน้าอาคาร ๑๙  และถนนหน้าอาคาร ๒

๓.    พื้นที่จอดรถยนต์สำหรับคณาจารย์ บุคลากร บริเวณถนนหลังอาคาร ๕,  ลานจอดรถหลังอาคารอุตสาหกรรมศิลป์ (อาคาร ๙)  ถนนข้างโรงอาหาร, ชั้นใต้ดินอาคาร ๙๐ ปี และบริเวณโดมกีฬาข้างหอพักนานาชาติ ทั้งนี้ประตูตรงโดมกีฬาเปิดตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

๔.    พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับคณาจารย์ บุคลากร บัณฑิต และนักศึกษา ดังนี้

๔.๑         ลานจอดรถจักรยานยนต์ด้านหลังสำนักหอสมุด

๔.๒         บริเวณใต้ถุนอาคาร ๒๗

๔.๓         บริเวณด้านหลังโรงอาหาร และลานจอดรถจักรยานยนต์หลังอาคารอุตสาหกรรมศิลป์ (อาคาร ๙) 

๔.๔         ลานจอดรถจักรยานยนต์หน้าหอพักนานาชาติ (โดยใช้ประตูโดมกีฬา ผ่านเข้า – ออก)


         ระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย

๑.     การจราจร ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑.๑    การเข้า – ออก มหาวิทยาลัยฯ

๑.๑.๑       ทางเข้า ๒ ประตู คือ ประตูทางด้านถนนหมื่นด้ามพร้าคต และประตูหน้าอาคาร ๒

๑.๑.๒       ทางออก ๒ ประตู คือ ประตูหน้าอาคาร ๑๙ และประตูทางออกด้านหลังมหาวิทยาลัย

๑.๒    การปิดกั้นเส้นทางจราจร  ตามที่จะมีการจัดงานบัณฑิตานุสรณ์ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางฝ่ายสถานที่จำเป็นต้องจัดเตรียมเวทีเสริมเพื่อรองรับที่นั่งบัณฑิตจากลานกิจกรรม ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ออกไปทางบริเวณถนนทางออกมหาวิทยาลัยประตูหมื่นด้ามพร้าคต โดยเริ่มติดตั้งพื้นเวทีในคืนวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐เพื่อความสะดวก จึงขอปิดกั้นถนนทางออกมหาวิทยาลัยประตูหมื่นด้ามพร้าคตตลอดแนว โดยสามารถใช้ทางออกได้บริเวณประตู อาคาร ๑๙  (คณะวิทยาการจัดการ)แทน


๒.     การจราจร วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐(งานบัณฑิตานุสรณ์)

๒.๑    การเข้า – ออก มหาวิทยาลัยฯ

๒.๑.๑        ทางเข้า ๒ ประตู คือ ประตูทางด้านถนนหมื่นด้ามพร้าคต และประตูหน้าอาคาร ๒

๒.๑.๒        ทางออก ๒ ประตู คือ ประตูหน้าอาคาร ๑๙ และประตูทางออกด้านหลังมหาวิทยาลัย

๒.๒    ระบบการเดินรถในมหาวิทยาลัยเป็นแบบวิ่งทางเดียว (one way) โดยแบ่งเป็น ๒ เส้นทาง ดังนี้

๒.๒.๑       เส้นทางที่ ๑ เข้าประตูทางด้านถนนหมื่นด้ามพร้าคต เลี้ยวซ้ายบริเวณหน้าศาลาพระพุทธจตุรทิศ เพื่อออกทางด้านประตูหน้าอาคาร ๑๙ (คณะวิทยาการจัดการ) ถนนโชตนา

๒.๒.๒       เส้นทางที่ ๒  เข้าทางประตูหน้าอาคาร ๒ และออกทางด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ

๒.๓    การปิดกั้นเส้นทางจราจร  ในวันดังกล่าวฝ่ายสถานที่ขอปิดกั้นถนนด้านหน้าอาคาร ๑, หน้าศาลาพระพุทธจตุรทิศ และถนนด้านข้างศาลาพระพุทธจตุรทิศ ตลอดแนว เพื่ออำนวยความสะดวกให้บัณฑิตและญาติ โดยจะปิดกั้นตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ – ๑๘.๐๐น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ ทางฝ่ายสถานที่ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ติดตามข่าวสารบัณฑิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 >> Click    


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5774243 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558