มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ชาวรั้วดำเหลืองพร้อมใจทำดีสร้างสังคมเป็นสุขจากการให้ บริจาคโลหิตสำรองไว้ช่วยชีวิตผู้ป่วย กว่า 4 หมื่น ซีซี

9 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

ชาวรั้วดำเหลืองพร้อมใจทำดีสร้างสังคมเป็นสุขจากการให้  

บริจาคโลหิตสำรองไว้ช่วยชีวิตผู้ป่วย กว่า 4 หมื่น ซีซี

 

บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมใจทำความดีร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ จุดรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก โดยโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคในครั้งนี้จะได้นำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล ซึ่งในปัจจุบันประสบปัญหาโลหิตสำหรับรักษาผู้ป่วยขาดแคลนอย่างมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสทำความดีปลูกฝังการมีจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและส่วนรวม โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 167 คน ได้รับบริจาคโลหิตจำนวน  112 ยูนิต คิดเป็นปริมาตร 44,800 ซีซี โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จะได้ทำการเก็บรักษาเพื่อสำรองไว้ใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล: งานประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10 เชียงใหม่ 
 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732247 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558