มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

28 สิงหาคม 2560 โดย รชานนท์ เชาว์เลขา
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
…………..…………………………………...............

 
          เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

          บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พร้อมสถานที่สอบตามบัญชีรายชื่อเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศนี้โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐  –  ๑๖.๐๐ น. และสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์และครู ซึ่งทำหน้าที่สอนในระดับอุดมศึกษาและวิจัย และสายวิชาการซึ่งทำหน้าที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๖๐ ส่วนสายสนับสนุน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง ให้สอบปฏิบัติเฉพาะ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ รายละเอียดเวลา และสถานที่ที่ใช้ในการสอบตามเอกสารแนบ ๒ และ ๓

          ทั้งนี้ หากไม่เข้าสอบแข่งขัน ฯ ในวัน เวลาและสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ดูรายละเอียดที่นี่ >>Click<<

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715933 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558