มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาพบรรยากาศภายในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย”

18 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 


ภาพบรรยากาศภายในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง โคลงนิราศหริภุญชัยผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย” ที่ได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลมูล  จันทร์หอม และ อาจารย์ณัฐพงษ์  ปัญจบุรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นผู้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรทั้ง 2 ท่านงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง โคลงนิราศหริภุญชัยจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสนใจจากนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่นักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรื่อง โคลงนิราศหริภุญชัย ได้รับฟัง รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผศ.ลมูล จันทน์หอม ที่ได้ให้เกียรติมาบอกเล่าเรื่องราวของโคลงนิราศหริภุญชัย ซึ่งเมื่อ28ปีที่แล้ว ท่านได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "โคลงนิราศหริภุญชัย: การวินิจฉัยต้นฉบับ" นับเป็นงานวิจัยที่มีคุณูปการต่อการศึกษาวรรณกรรมล้านนาเป็นอย่างยิ่ง และวันนี้ท่านยังได้นำเสนอข้อค้นพบใหม่ของ ศ.อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ที่พบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้แต่งโคลง ซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมภาคีราชบัณฑิตเมื่อไม่นานมานี้ ทั้งนี้ยังได้รับฟังการขับโคลงล้านนาจาก อาจารย์ณัฐพงษ์  ปัญจบุรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกด้วย นับได้ว่าการจัดงานเสวนาทางวิชาการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในครั้งนี้ เป็นการย้ำเตือนให้เห็นถึงความสำคัญของโคลงนิราศหริภุญชัยในวาระครบ 500 ปี ในปี 2560 นี้ด้วย


 

ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)


 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5631797 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558