มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตักบาตรฟังธรรมเพื่อสิริมงคล ประจำปีการศึกษา 2560

7 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมตักบาตรฟังธรรมเพื่อสิริมงคล ประจำปีการศึกษา 2560คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศรัทธาประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้อมจิตร่วมใจนำข้าวสารอาหารแห้งใส่บาตรในพิธีทำบุญตักบาตรและรับฟังธรรมะยามเช้า ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ลานศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์  วัดกู่เต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับบิณฑบาตและเทศนาธรรมแก่ผู้ร่วมทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2560 และเพื่อเสริมกำลังสติปัญญา ให้คนรุ่นใหม่สนใจใฝ่ธรรมนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการเรียน การทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ ในวันพุธ เวลา 07.00 – 07.45 น. ณ ลานศาลาพระพุทธจตุรทิศ

ภาพ นายฉัตรมงคล  ซาคุณ ประธานชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


                    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5774244 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558