มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2560

6 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2560


 

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเทพสังคีตาจารย์ ครูอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนเป็นการแสดงความเคารพต่อองค์ความรู้วิชาดนตรี ผ่านพิธีกรรมไหว้ครู อันเป็นการสะท้อนพื้นฐานด้านความกตัญญูกตเวทิตาของคนไทย

 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีและเป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมพิธีกว่า 400 คน ทั้งนักศึกษาภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง และนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจภายนอก เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณชิต แม้นมาลัย เป็นผู้อ่านโองการไหว้ครูดนตรี

 พิธีไหว้ครูดนตรีไทย นอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของนักดนตรี ในการร่วมมือร่วมใจจัดงาน ตลอดจนเข้าร่วมพิธี หลังจากการอ่านโองการไหว้ครูแล้ว มีพิธีครอบในระดับต่างๆ เพื่อเรียนเพลงหน้าพาทย์ในระดับต่างๆ การครอบฉิ่งสำหรับการเรียนเครื่องสายไทย สำหรับปีนี้มีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมการครอบเพลงหน้าพาทย์เพื่อเรียนเพลงหน้าพาทย์ระดับขั้นต่างๆ ได้แก่ เพลงสาธุการ เพลงตระโหมโรง เพลงกระบองกัน และเพลงบาทสกุณี

 

 

 

 

 

ข่าว : อาจารย์สงกรานต์ สมจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5774243 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558